KVKK Başvuru Formu

KVKK Başvuru Formu

 

   DAGİ

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

DAGİ Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“DAGİ”), veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11’inci maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla işbu Başvuru Formu’nu oluşturmuştur.

Formun doldurulması ile ilgili sorularınızı mesai gün ve saatleri içerisinde 0 212 240 40 65

telefon numarasından bize ulaşarak, iletebilirsiniz.

 

 1. Veri Sahibinin Hakları

İşbu Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, www.dagi.com.tr adresinde yer alan DAGİ Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okuyarak KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınız ve DAGİ’nin veri işleme faaliyeti konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

 1. Başvuru Yöntemi

KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu Başvuru Formu’nu doldurmalı ve IV numaralı başlık altında belirtilen ekleri ile birlikte,

  1. Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Merkez Mh. Birahane Sk. Koç Plaza No.3/1 34281 Bomonti-Şişli/İSTANBUL adresine şahsen başvuru ile iletmeli veya
  2. Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Merkez Mh. Birahane Sk. Koç Plaza No.3/1 34281 Bomonti-Şişli/İSTANBUL adresine noter yoluyla tebliğ etmeli veya
  3. Formu, [email protected] elektronik posta adresine güvenli elektronik imzanız ile göndermelisiniz.

 

 1. Veri Sahibine Dair Bilgiler

Lütfen aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde sağlamaya özen gösterin. İşbu Başvuru Formunda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz şekilde sağlamanız, başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

 

Ad ve Soyad :

 

T.C. Kimlik Numarası :

 

Adres :

 

Telefon Numarası :

 

Elektronik Posta Adresi :

Lütfen DAGİ ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa DAGİ ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz müdürlük/şube/mağaza bilgisini yazınız.

 

Yatırımcı

 

İş Ortağı

 

Çalışan

 

 

Ziyaretçi

 

 

İş Başvurusunda Bulunan

 

 

Diğer ( )

 

 

     

 

 

 1. Veri Sahibin Talepleri

Lütfen kişisel verilere ilişkin talep veya taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte DAGİ’ye iletmeniz gerekecektir.

 

Talep

Seçim

Sağlanması Gerekli Bilgi/Belge

Kişisel verilerimin DAGİ tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

DAGİ tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.

 

 

Hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istediğiniz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

DAGİ tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların DAGİ tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

 

 

Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

DAGİ tarafından kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda DAGİ tarafından kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

 

 

 

Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

DAGİ tarafından eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.

 

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu  tablo  sonunda  bırakılan  boşlukta  veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.

 

 

Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

 

Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok  edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

 

Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok  edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

DAGİ tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Lütfen otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini düşündüğünüz verilerinizi ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucu bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

 

 

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

 

Lütfen kişisel verilerinizin neden kanuna aykırı olarak işlendiği kanaatinde olduğunuzu, kanuna aykırı işleme faaliyeti ve uğradığınız zarar ile birlikte bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya form ekinde belirtiniz. Form ekinde talebinizi destekleyen/tevsik eden Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararlarını da iletebilirsiniz.

 

Lütfen yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz belgeleri aşağıda belirtiniz.

 

V. Başvurunun Sonuçlandırılması ve Başvuru Sonucunun Bildirimi

DAGİ talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:

 

 

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

DAGİ’nin talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya DAGİ nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

 

 1. Beyan

KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Formda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

 

Veri Sahibi Adı Soyadı: Başvuru Tarihi: İmza: